Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Healingworkz – Lifeflows, (hierna te noemen Lifeflows, als onderdeel van Healingworkz – Innerlijklandschap – Lifeflows geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24455442) betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, cursussen en andere vormen van opleiding in het aanbod bij Lifeflows. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk bevestigd zijn.

Grondslag open aanbod

Onder open aanbod wordt verstaan activiteiten, waaraan iedereen kan deelnemen die voldoet aan de door Lifeflows gestelde toelatingseisen, ongeacht de organisatie waarin die persoon werkzaam is. Alle voor of bij een aanbieding verstrekte prijsinformatie, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk/per e-mail is bevestigd. Details behoeven niet te worden verstrekt. Aan de deelname van een cursus of workshop kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals verplichte vooropleiding, verplichte voorafgaande workshops, aanwezigheidsplicht en dergelijke. 

Prijzen en prijswijziging

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de door Lifeflows gehanteerde prijzen  Inclusief. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen plaatsvinden in kostenbestanddelen, bijvoorbeeld als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, besluiten of beschikkingen van Quantum-Touch Inc. USA, dan wel andere kostenelementen, kan Lifeflows de prijs van de activiteit eenzijdig aanpassen. 

Wijze van facturering en betaling

Deelnemers ontvangen bij inschrijving alle betalingsgegevens conform de afspraken die Healingworkz – Lifeflows in deze heeft gemaakt. 

Deelnemers ontvangen binnen 1 week na de workshop een factuur van de workshop met vermelding van eventueel aangeschafte materialen. Op verzoek kan een “proforma” factuur toegezonden worden voordat de workshop heeft plaatsgevonden. 

Deelnemers betalen, bij voorkeur via een bankoverschrijving, uiterlijk 2 weken voor de workshop of direct indien de workshop binnen 2 weken plaatsvindt o.v.v. naam deelnemer en workshopdatum. 

Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer toegang tot de workshop worden ontzegd. 

Wettelijke (lasten)verhogingen

Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst tussen Lifeflows en de deelnemer wijzigingen optreden in wettelijke heffingen, is Lifeflows gerechtigd deze heffingen voor reeds overeengekomen dan wel gerealiseerde opdrachten dienovereenkomstig aan te passen en aan de deelnemer door te belasten. Dit met inachtneming van door de overheid gestelde regels, met dien verstande dat deze aanpassing minimaal geschiedt conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie, zoals jaarlijks door het CBS wordt vastgesteld. 

Totstandkoming van de overeenkomst 

De overeenkomst tussen Lifeflows en de deelnemer komt tot stand door het insturen van het daartoe bestemde inschrijvingsformulier (per post, via de website, via appcontact of e-mail) en door bevestiging van Lifeflows via e-mail (of per post indien er geen e-mail contact mogelijk is). Na ontvangst van de inschrijving krijgt de deelnemer uiterlijk binnen 5 dagen een bevestiging per e-mail/per post toegestuurd. De aanmelding is daarmee definitief. 

Voor de kinderworkshop is het van belang dat de ouder/verzorger goed telefonisch bereikbaar is tijdens de workshop en in de omgeving van de workshoplokatie blijft. Een minderjarige kan deelnemen aan de volwassenen-workshops onder begeleiding van een ouder/verzorger en met toestemming van een ouder/verzorger. 

Wijziging van de overeenkomst

Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst het noodzakelijk is om de activiteiten te wijzigen of aan te vullen zal Lifeflows dit kenbaar maken. 

Personeel

Indien in cursus- of opleidingsmateriaal een docent van Lifeflows met naam wordt genoemd, is  Lifeflows, indien noodzakelijk, vrij deze te vervangen door gecertificeerde en ervaren docenten. 

Annulering door deelnemer of Lifeflows

De deelnemer kan deelname aan een cursus of opleiding annuleren tot een bepaalde tijd voor de aanvang van de cursus of opleiding. Annulering dient altijd schriftelijk c.q. per mail te geschieden en ontvangst dient door 

 Lifeflows bevestigd te worden. 

Als je nog niet hebt hebt betaald, dien je bij annulering, vóór de workshop alsnog de verschuldigde kosten over te maken. Incassokosten komen daar eventueel bij. 

Het is eenmalig mogelijk om tot uiterlijk 10 dagen voor de workshop om te boeken naar een andere workshop op een andere datum. 

Wanneer een cursus of opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende deelname, zal een ingeschreven deelnemer zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte worden gesteld. De reeds betaalde cursus-/opleidingskosten worden gerestitueerd. 

Restitutie van betaalde cursus-/opleidingskosten vindt binnen 14 dagen plaats. 

Aansprakelijkheid

Mocht Lifeflows ondanks de nodige zorg toch aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de cursus- of opleidingskosten dat Lifeflows heeft ontvangen. In geen geval is Lifeflows aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten. Zie www.qtouch.nl/disclaimer.html.

Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend en alleen het Nederlandse recht van toepassing. 

Presentatie

Cursisten en practitioners zijn volledig zelfstandig en maken geen deel uit van Lifeflows. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen praktijkvoering, toepassing van het geleerde en hun presentatie in welke vorm dan ook. Het is ongepast om overdreven uitspraken te doen over te behalen resultaten of om oneigenlijke claims over certificatie (o.a. opleiding, practitioner, Quantum-Coach, instructeur) te maken.

Klachtenprocedure

Het indienen van een klacht geeft de deelnemer niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

Indien er door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de deelnemer en Lifeflows, dan zullen partijen trachten dit geschil in der minne te schikken. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maakt onder opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van geschil is. 

Een klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden. 

Na ontvangst van de klacht zendt Lifeflows binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging aan de deelnemer waarin wordt vermeld op welke termijn de klacht wordt behandeld. Deze termijn bedraagt afhankelijk van de aard en omvang van de klacht maximaal vier weken. Mocht het niet haalbaar zijn binnen 4 weken, dan wordt deze periode zonodig verlengd, waarbij een indicatie wordt gegeven hoe lang verwacht wordt dat het gaat duren. 

Teneinde het geschil in der minne te schikken bestaat de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. De kosten hiervoor zullen gedragen worden door de partij die door deze onafhankelijke deskundige in het ongelijk wordt gesteld. 

De uitspraak van de onafhankelijke deskundige is bindend voor Lifeflows, eventuele consequenties worden door  Lifeflows zo snel mogelijk afgehandeld. 

Indien het geschil niet wordt opgelost of er geen overeenstemming tussen partijen kan worden bereikt over het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. 

Indien tussen de deelnemer en Lifeflows een geschil ontstaat, wordt  deze door de klachtencommissie behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van minimaal 2 jaar bewaard. 

Op dit moment bestaat de klachtencommissie uit:

Johan Vaatstra 

Overmacht

Onder overmacht wordt ondermeer verstaan alle omstandigheden waarop Lifeflows redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, ongeacht of zij ten tijde van de overeenkomst voorzienbaar waren of niet, waardoor het houden van een cursus wordt verhinderd. 

Onder bedoelde situaties vallen acties van vakbonden, bedrijfsstoringen, werkstaking, ziekteverzuim van personeel van Lifeflows, storingen in of beperkingen van de levering van energie en materialentoevoer, stremmingen in het vervoer, brand, explosie, molest, mobilisatie, onlusten, oorlog, terrorisme, vandalisme, uitvoerbeperkingen alsmede alle andere maatregelen van overheden die de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk belemmeren, vorst, storm of onwerkbaar weer, overstromingen, iedere verhindering van derden die al dan niet op verzoek van Lifeflows betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, tekortkomingen van hulppersonen, machinebreuk e.d. 

Als de overmacht een bepaalde les betreft, zal Lifeflows een andere tijd of dag voor het houden van deze les proberen vast te stellen. Dit kan eventueel door het opschuiven van een geheel lesprogramma met een tijdseenheid. 

Als de overmacht een gehele of het nog niet uitgevoerde deel van de opleiding treft en er bestaat geen redelijk vooruitzicht op spoedige aanvang of hervatting, dan heeft Lifeflows het recht de opleiding schriftelijk te annuleren en vervallen de verplichtingen van partijen over en weer zonder dat er enige schadevergoeding uit dien hoofde verschuldigd wordt. 

In geval van annulering door overmacht zal Lifeflows een andere tijd of dag de door de deelnemer eventueel betaalde vooruitbetaalde cursusgelden naar pro rato van de reeds gevolgde lessen binnen 14 dagen terugstorten. 

Auteursrecht en Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Lifeflows aan de deelnemer in gebruik gegeven intellectuele goederen blijven eigendom van Lifeflows. De deelnemer mag al het door Lifeflows vervaardigde en of ter beschikking gestelde workshop- en cursusmateriaal enkel en alleen ten behoeve van zichzelf gebruiken. 

Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Lifeflows niet toegestaan om website-, workshop- en cursusmateriaal geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of openbaar te maken op welke wijze dan ook (mechanisch, elektronisch of op andere wijze) of deze gegevens aan derden af te staan, te verkopen of op andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen. 

Indien schriftelijk toestemming wordt verleend, dient ten allen tijde een duidelijke bronvermelding naar www.lifeflows.nl opgenomen te worden

Merknamen, handelsnamen

Quantum-Touch® is een merknaam of geregistreerde merknaam van Quantum-Touch Inc. Alle rechten voorbehouden. 

De naam Lifeflows is in gebruik als handelsnaam door Healingworkz – Lifeflows. De naam Healingworkz is sinds 01-01-2009 in gebruik. Alle handels- en merknamen, waaronder Healingworkz, Lifeflows, mogen niet in handelsnamen, merknamen en domeinnamen gebruikt worden, zeker niet indien verwarring voor het publiek kan ontstaan. Bij het verzorgen van vergelijkbare workshops is hier altijd sprake van. 

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden kunnen door Lifeflows zonder voorafgaande kennisgeving doorgevoerd worden. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden en te downloaden op www.